Już nie będziesz musiał

 • stać w kolejce w urzędzie skarbowym
 • śledzić na bieżąco zmian w przepisach podatkowych
 • pilnować terminów
 • martwić się o prawidłowość dokumentów składanych w urzędzie skarbowym
 • stresować się kontrolami podatkowymi

Będziesz mógł skoncentrować się nad swoją działalnością gospodarczą, a sprawy podatkowe i księgowe powierzyć doświadczonemu specjaliście. Udzielenie pełnomocnictwa doradcy podatkowemu zwalnia z wszelkich kontaktów z urzędami, nawet korespondencja z urzędu skarbowego trafia do kancelarii.

Poczujesz się bezpieczniej, jeśli uświadomisz sobie, że

 • o dobrą kondycję finansową firmy dba osoba legitymująca się nie tylko szeroką wiedzą ekonomiczno- prawną, ale też spełniająca wysokie standardy moralne potwierdzone i ustawicznie weryfikowane przez samorząd zawodowy w oparciu o prawo ustawowe i korporacyjne.
 • możesz zminimalizować ryzyko odpowiedzialności finansowej wobec fiskusa, gdyż doradca podatkowy jest obowiązany umieścić na wszystkich pismach sporządzonych w związku z wykonaniem doradztwa podatkowego swoje dane. Jest objęte obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywanych czynnościach.

Postaw na wiarygodność i profesjonalizm – skorzystaj z usług naszej kancelarii

Klientami doradcy podatkowego mogą być przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy mogą powierzyć wszelkie sprawy podatkowe i związane z prowadzeniem ewidencji księgowych zawierając umowę na stałą obsługę. Inną opcją może być podpisanie umowy na poszczególne czynności – prowadzenie księgi rachunkowej, obsługę kadrowo- płacową czy sporządzenie opinii podatkowej.

Osoby fizyczne mogą zwrócić się do nas o poradę dotyczącą np. skutków podatkowych otrzymania spadku, dokonania darowizny czy zlecić sporządzenie zeznania rocznego.

Warunkiem wykonania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacji – wyższego wykształcenia, wiedzy specjalistycznej i bogatego doświadczenia m.in. z zakresu prawa podatkowego, celnego, dewizowego, gospodarczego, karnego skarbowego oraz księgowości i rachunkowości.

Ustawa korporacyjna każe doradcom podatkowym stale podnosić kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Osoba ubiegająca się o tytuł doradcy podatkowego musi swoim dotychczasowym postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu.

Zawód doradcy podatkowego jest zawodem zaufania publicznego, który został uregulowany ustawowo. Doradca podatkowy po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym uzyskuje wpis na listę doradców podatkowych.

Z mocy ustawy wszyscy doradcy podatkowi tworzą samorząd zawodowy zwaną Krajową Izbą Doradców Podatkowych. Jest to organ kontrolujący i stale weryfikujący kwalifikacje przedstawicieli branży doradztwa podatkowego, co gwarantuje rzetelność i kompetencję fachowców w tej dziedzinie usług administracyjnych.

 • Porady
 • podatkowe. Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego
 • PIT-y i inne deklaracje.
 • Reprezentacja w sporach z urzędami. Reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach.
 • Sprawy pracownicze i ZUS. Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż podatki, jak należności publicznoprawne (np. składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne — NIE DOTYCZY ODWOŁAŃ od zaistniałych decyzji ZUS).
 • Sprawy celne i dewizowe. Doradztwo w zakresie kwestii podatkowych, celnych i dewizowych w związku ze współpracą z firmami zagranicznymi.
 • Prowadzenie księgowości, usługi biura rachunkowego. Prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie.
 • Doradztwo ekonomiczne i finansowe. Pomoc przy przekształceniu formy prawnej, otwarciu oddziału firmy, załatwieniu formalności prawnych związanych z funkcjonowaniem firmy. Wskazywanie korzystnych i opłacalnych możliwości lokowania środków finansowych, sporządzanie wniosków i dokumentacji kredytowej.

Doradców podatkowych nie obowiązują żadne formalne cenniki i nie ma przepisów, które wskazywałyby minimalne lub maksymalne kwoty za poszczególne czynności – zadania doradcy.
W naszej kancelarii sami opracowujemy cenniki, dostępne na każde życzenie Klientów. Stawki honorariów za usługi zależą m.in. od rozmiaru, obszaru prowadzonej działalności, zakresu odpowiedzialności, a także rodzaju usług i rozmiaru obsługiwanej firmy. Wysokość honorarium określana jest w drodze negocjacji między doradcą a naszym klientem. Planując szerszą współpracę z doradcą warto umówić się na rozmowę i na podstawie oczekiwanego zakresu obsługi poprosić o jej wycenę – to nic nie kosztuje. Każda umowa finansowa z naszą firmą sporządzana jest według uzgodnionych wcześniej stawek, wyłącznie za pełnym porozumieniem obu stron.

Odpowiedzialność cywilna i obowiązek ubezpieczenia. Jeśli poniesiecie Państwo szkodę na skutek niewłaściwej interpretacji lub błędu doradcy podatkowego, będziecie mogli odzyskać pieniądze od towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym doradca zawarł umowę ubezpieczenia.
Za wyrządzoną szkodę odpowiada zarówno doradca podatkowy, jak i jego pracownicy. Każdy doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. Jego odpowiedzialność jest prawnie uregulowana przy gwarancji odszkodowawczej.

Odpowiedzialność dyscyplinarna. Niezależnie od odpowiedzialności cywilnej doradcy podatkowi ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków zawodowych oraz za czyny sprzeczne z zasadami etyki zawodowej. Klient mający zastrzeżenia do obsługi doradcy podatkowego może zwrócić się do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego, który działa przy każdym regionalnym oddziale samorządu zawodowego doradców podatkowych. Karą może być nawet pozbawienie prawa wykonywania zawodu i skreślenie z listy doradców podatkowych. W przypadkach spornych każdy doradca podatkowy podlega sankcjom organów dyscyplinarnych swojego samorządu.

Doradca podatkowy jest zobowiązany przez ustawę postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Zasady podstawowe stanowią m.in., że doradca podatkowy ma wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i rzetelne, z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze przepisy prawa oraz dobro klienta.

Doradcę podatkowego obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej, także po zakończeniu współpracy z Klientem. Zasadę tę stosuje się również do odpowiedniego zabezpieczenia i przechowywania danych, w szczególności danych osobowych klienta, danych dotyczących prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa i źródeł jego finansowania.

Jeśli chcesz zasięgnąć porady prawno- podatkowej, omówić problemy obejmujące księgowość i finanse firmy:

 1. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Jeżeli pojawia się wątpliwość natury prawno- podatkowej, nie czekaj do końca upływającego terminu, tylko zadziałaj natychmiast. Późniejsze działanie pod presją czasu nawet angażując wszechstronne doradztwo podatkowe utrudnia znalezienie najkorzystniejszego rozwiązania.
 2. Przygotuj się do rozmowy z doradcą. Zastanów się nad problemem czy sprawą, o której chcesz porozmawiać, zanim udasz się do kancelarii. Zapisz zagadnienia, które chcesz poruszyć podczas spotkania, zanotuj pytania do doradcy podatkowego. Nie wahaj się wspominać o rozmaitych wątpliwościach – biuro rachunkowe i doradca podatkowy przygotowani są do udostępnienia swojej profesjonalnej wiedzy w każdej, nawet pozornie błahej kwestii, obejmującej finanse i rachunkowość – księgowość.
 3. Zadzwoń i umów się na spotkanie. Zasygnalizuj problem, którego ma dotyczyć porada. Dzięki temu doradca będzie mógł wcześniej przemyśleć zagadnienie i przygotować się do udzielenia porady. Doradca uprzedzi również, jakie dokumenty powinieneś mieć przy sobie podczas wizyty.
 4. Doradca – lekarzem pierwszego kontaktu Twojej firmy. Czasami klienci przychodzą do doradcy podatkowego z problemami nie mieszczącymi się w zakresie usług kancelarii. W takim przypadku doradca określi, z jakim specjalistą należy skonsultować się w celu uzyskania profesjonalnej porady (np. w przypadku spraw cywilnych z radcą prawnym).

RADY DLA KLIENTÓW

 • Gdy pojawi się problem zachowaj spokój – określenie wagi sprawy pozostaw doradcy.
  Nie rozmyślaj o wysokości kar, które będziesz musiał zapłacić fiskusowi. Doradca jest właśnie po to, aby martwił się za Ciebie i znalazł rozstrzygnięcie najkorzystniejsze z możliwych.
 • Natychmiastowa i niezaplanowana wizyta w kancelarii nie jest najlepszym rozwiązaniem. Doradca podatkowy może być zajęty innymi sprawami, które miał zaplanowane na dany dzień lub możesz go po prostu nie zastać w kancelarii. Rozmowa między spotkaniem z innym klientem a wizytą w urzędzie skarbowym może nie przynieść zadowalającego rezultatu. Zastosuj się do zasad współpracy z doradcą podatkowym.
 • Zadzwoń do doradcy, przedstaw w skrócie problem. Doradca podejmie decyzję, czy sprawa wymaga natychmiastowej interwencji i wyznaczy termin spotkania.

 1. Przygotuj się – określ do jakiej kategorii zakwalifikujesz swój problem i zapisz:
  • rodzaj prowadzonej działalności – działalność handlowa, usługowa, produkcyjna itp.;
  • rodzaj prowadzonej księgowości – książka przychodów i rozchodów, księga rachunkowa, ryczałt;
  • podstawowe parametry – wysokość obrotów, ilość pracowników, kontrahentów, dostawców, ilość dokumentów, itp.;
  • czy w firmie jest wyznaczony pracownik, który zajmuje się dokumentacją, czy dokumentacja jest uporządkowana.
 2. Zadzwoń do kancelarii i umów się na spotkanie z doradcą. Powiedz, że chciałbyś zlecić prowadzenie obsługi podatkowej Twojej firmy. Doradca – aby mógł rzetelnie zbadać potrzeby Twojej firmy – podpowie, jakie dokumenty należy ze sobą zabrać.
 3. Podczas spotkania wspólnie z doradcą zastanowicie się nad zakresem współpracy, opracujecie plan działań optymalizujących stronę podatkową Twojej działalności.
 4. Doradca wyznaczy termin kolejnej wizyty, podczas której zaprezentuje rzetelnie opracowane: propozycje i warianty ewentualnej współpracy (np. obsługi podatkowej oraz ZUS, kadrowo – płacowej) oraz wstępną kalkulację wysokości honorarium, uwzględniającą rodzaj wykonywanych czynności, praco – i czasochłonności. Materiały przygotowane przez doradcę będą stanowiły punkt wyjścia do dalszych rozmów i analizy zakresu obsługi.Jeżeli stwierdzisz, że niektóre czynności (np. odbiór dokumentów z Twojej firmy, rozliczenia pracownicze itp.) wolałbyś wykonywać samodzielnie, przekaż swoje sugestie doradcy, który będzie mógł skorygować swoje opracowanie o Twoje uwagi i zaproponuje inne rozwiązania.
 5. Zanim podpiszesz umowę – negocjuj najdogodniejsze dla Ciebie warunki świadczenia usługi. Na pewno nie należy się zniechęcać, jeśli propozycja doradcy nie będzie od razu spełniała Twoich oczekiwań. Etap kształtowania wzajemnych relacji, planowania i waga przedsięwzięcia wymagają dokładnego i przemyślanego działania. Dzięki temu unikniesz późniejszych rozczarowań oraz wątpliwości, czy wszystko przebiega zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.
 6. Po ustaleniu warunków współpracy doradca sporządzi umowę, po podpisaniu której rozpocznie się współpraca z doradcą podatkowym.

RADY DLA KLIENTÓW

 1. Mów doradcy otwarcie o swoich wątpliwościach. Jeżeli wstępne propozycje współpracy przedstawione przez doradcę budzą Twoje wątpliwości, wskaż, z którymi punktami się nie zgadzasz.
 2. Pytaj, jeśli czegoś nie wiesz lub nie jesteś pewien. Często klienci obawiają się, że zadając pytania narażą się na śmieszność. Pamiętaj, że masz prawo nie wiedzieć pewnych rzeczy. Doradca jest po to, żeby udzielić odpowiedzi i rozwiać Twoje wątpliwości.
 3. Nie zrażaj się wysokością honorarium. Jeżeli cena za usługi według Ciebie jest zbyt wysoka, zapytaj doradcę, z czego wynika podana kwota. Jeżeli nie będziesz w stanie zaakceptować wysokości honorarium, doradca podpowie, jakie usługi mające wpływ na cenę mogłyby zostać zminimalizowane, np. przez przejęcie przez Ciebie niektórych czynności.
 4. Nie sugeruj się ceną usłyszaną np. podczas telefonicznej rozmowy z innym biurem. Nikt rozsądny nie jest w stanie oszacować wysokości honorarium za obsługę bez zapoznania się z dokumentacją firmy. Często klienci kuszeni niskimi cenami decydują się na zmianę kancelarii, licząc na duże oszczędności. W rezultacie często okazuje się, że cena tych usług idzie w parze z niską jakością – zamiast zaoszczędzić, Klienci ponoszą nieprzewidziane wydatki.

 1. Prowadzenie obsługi prawno – podatkowej firmy nie jest czynnością jednostronną wykonywaną tylko przez doradcę podatkowego. Doradca zrobi wszystko, aby sprawy Twojej firmy były prowadzone fachowo, ale nie osiągnie nic, jeśli Ty nie będziesz miał czasu na współpracę. Aby zoptymalizować działalność podatkową, doradca musi na bieżąco otrzymywać informacje mające wpływ na cały proces.
 2. Jeżeli nie masz czasu na regularne kontakty z kancelarią, wyznacz osobę odpowiedzialną w Twojej firmie. Przedstaw doradcy swoje sugestie i zakres, w jakim będzie mógł liczyć na pełnomocnika oraz wskaż, jakie sprawy powinny być konsultowane wyłącznie z Tobą.
 3. Terminowo dostarczaj wszystkie dokumenty do kancelarii. Tylko wtedy doradca będzie mógł w odpowiednim czasie zareagować czy skorygować niektóre rozwiązania, a przez to zaoszczędzić Twoje pieniądze. Terminy urzędów skarbowych są nieprzekraczalne, a ich niedotrzymanie wiąże się z sankcjami dla podatnika. Przynosząc dokumenty do kancelarii w ostatniej chwili utrudniasz doradcy działanie.
 4. Faktury i dokumenty, które dostarczasz do kancelarii muszą być prawidłowo opisane (np. kupując środek trwały powinieneś zaznaczyć, gdzie on będzie użytkowany, w jakim celu itp.). Podczas wizyty w kancelarii można skonsultować pewne decyzje, uzyskać poradę, oszacować ryzyko określonego działania.
 5. Konsultuj z doradcą ważne decyzje, inwestycje związane z kosztami, przed przystąpieniem do realizacji umów. Doradca wskaże najkorzystniejsze rozwiązanie z podatkowego punktu widzenia i podpowie, jaki wariant wybrać (termin rozpoczęcia inwestycji, decyzje kredytowe, zakupy leasingowe, remont, modernizacja).

RADY DLA KLIENTÓW

 1. Jakość usługi, a tym samym optymalizacji spraw finansowych i podatkowych Twojej firmy, zależy od dobrej współpracy między doradcą a klientem. Doradca bez pomocy klienta będzie oczywiście rzetelnie i zgodnie z przepisami prowadził powierzone mu sprawy, ale jego rola sprowadzi się wyłącznie do obsługi księgowej.
 2. Jeżeli planujesz inwestycje, poproś doradcę o radę. Doradca patrzy na Twoją firmę oczami prawnika podatkowego, ekonomisty i urzędu skarbowego.
 3. Nie zostawiaj ważnych spraw na ostatnią chwilę. Daj Twojemu doradcy szansę na rzetelne wykonywanie obowiązków, za które będziesz musiał zapłacić.
 4. Wzajemne zaufanie jest podstawą udanej współpracy.

Umowy o stałą współpracę:

 • Umowa o świadczenie usług doradztwa podatkowego
 • Umowa o prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • Umowa o prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt + VAT)
 • Umowa o prowadzenie rozliczeń VAT (karta podatkowa)
 • Umowa o prowadzenie rozliczeń właścicieli nieruchomości
 • Umowa o prowadzenie rozliczeń składek ZUS

Umowy okazjonalne:

 • Umowa o prowadzenie sprawy w toku kontroli skarbowej
 • Umowa zlecenia opracowania opinii podatkowej (porady ustnej)
 • Umowa o dokonanie zapisów w KPiR
 • Umowa o sporządzenie deklaracji
 • Umowa o sporządzenie zeznania rocznego

 • Przeczytaj uważnie umowę. Podobnie jak przy zawieraniu każdej umowy, także w tym przypadku konieczna jest staranna analiza wszystkich postanowień.
 • Forma – zlecenie. Umowa zawierana między klientem a doradcą podatkowym przybiera na ogół formę umowy zlecenia.
 • Elementy konieczne. Prawidłowo skonstruowana umowa powinna zawierać przynajmniej oznaczenie stron, określenie czasu trwania umowy i przesłanek jej wypowiedzenia.
 • Zachowanie tajemnicy. Obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej przez doradcę podatkowego wynika z ustawy. Brak uregulowania tej kwestii w umowie nie zwalnia doradcy z tego obowiązku.
 • Czas trwania i wypowiedzenie umowy. Umowa może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. W umowie zawartej na czas oznaczony strony powinny określić przesłanki, których zaistnienie uzasadniać będzie wypowiedzenie umowy. W przypadku umowy na czas nieoznaczony w jej treści powinien być określony okres wypowiedzenia.
 • Ogólne warunki umowy. W praktyce często używa się ogólnych warunków umowy (OWU) określających pewne generalne uregulowania. Stanowią one załącznik do właściwej umowy. Podpisując umowę, akceptujemy OWU, ponieważ samo ich doręczenie przy zawieraniu umowy wystarcza, by wiązały obie strony.

Ponieważ dużo ryzykujesz…

 • Podmioty z obszaru “szarej strefy”, w tym przypadku niezarejestrowanego doradztwa podatkowego nie posiadają odpowiednich kwalifikacji i uprawnień – ich wiedza w żaden sposób nie została zweryfikowana przed rozpoczęciem działalności, ani też w trakcie jej wykonywania.
 • Nie ponoszą odpowiedzialności przed organami samorządu zawodowego (Sądem Dyscyplinarnym).
 • Nie są związani zasadami etyki zawodowej i nie ponoszą odpowiedzialności za działania nieetyczne, m.in. nie mają obowiązku zachowania w tajemnicy informacji dotyczących spraw swoich klientów.
 • Osoby, które nie będąc uprawnionymi wykonują czynności doradztwa podatkowego, podlegają grzywnie do 50.000 zł. Nieustanne ryzyko sankcji wiąże się z negatywnym wpływem na sprawność obsługi Klienta

Niska cena to niska jakość

 • Niska cena za obsługę osoby działającej bez uprawnień wynika z faktu, że przedstawiciele szarej strefy nie ponoszą kosztów egzaminu, szkoleń, stałego podnoszenia kwalifikacji, składek członkowskich czy ubezpieczenia, a wszystkie te elementy są gwarancją fachowego i profesjonalnego wykonania fachowego i profesjonalnego doradztwa podatkowego i w konsekwencji – bezpieczeństwa klienta.

Nie udowodnisz ewentualnej szkody i nie odzyskasz pieniędzy…

 • Doradcy niezarejestrowani formalnie nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Cała odpowiedzialność za błędy popełnione przez osobę nie posiadającą uprawnień spoczywa na podatniku.
 • Nie wystawiają faktur za wykonywanie czynności – nie ma więc dowodu na to, że skorzystano z ich usług. Ponadto podatnik nie może jej zaliczyć w koszty uzyskania przychodów.

…doradcy podatkowi to specjaliści próbujący ominąć przepisy prawa podatkowego, oraz że funkcjonują i zarabiają dzięki skomplikowanemu i zmiennemu systemowi podatkowemu. Tak naprawdę optymalizacja obciążeń podatkowych to znajdowanie najkorzystniejszych możliwości finansowych dla płatników w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Większość przedsiębiorców decyduje się na korzystanie z usług doradców podatkowych, aby skupić się na prowadzonej działalności gospodarczej, a sprawy z zakresu podatków i księgowości powierzyć specjalistom.

…doradcy podatkowi to wrogowie aparatu skarbowego. Zarówno pracownicy aparatu skarbowego, jak i doradcy podatkowi nie tworzą, lecz stosują prawo podatkowe. Jedni i drudzy muszą borykać się ze skomplikowanymi i zmiennymi przepisami prawa podatkowego.

…doradztwo podatkowe to zbędny luksus – jest bardzo drogie, a za niższą cenę ktoś inny zrobi dokładnie to samo. Bezpieczeństwo i pewność, że obsługa podatkowo- księgowa prowadzona jest w fachowy i profesjonalny sposób ma swoją cenę. W porównaniu ze szkodami, jakie może przynieść podjęcie niewłaściwych decyzji lub skorzystanie z usług osoby nie posiadającej uprawnień – jest to cena naprawdę niewielka.